Comments

Flat
mkdfa error
User: khanh
Date: 5/6/2011 2:34 am
Views: 3053
Rating: 16

i have the similar problem. My voca is:

% NS_B

<s> sil

 

% NS_E

</s> sil

 

% CALL_V

GỌI g ọi 

 

% DIAL_V

BẤM b ấ m

 

% NAME_N

KHÁNH kh á nh

h à

THẦY th ầ y

ĐẠT đ ạ t

LINH l i nh

 

% DIGIT

KHÔNG kh ô ng

MỘT m ộ t

HAI h ai

BA b a

BỐN b ố n

NĂM n ă m

SÁU s á u 

BẢY b ả y

TÁM t á m

CHÍN ch í n

MƯỜI m ườ i

 

Re: mkdfa error
User: kmaclean
Date: 5/6/2011 9:58 am
Views: 135
Rating: 14

Cross-posted from here: Windows: "rror: Lexical mistake "

PreviousNext